NİŞANTAŞI SHOES AYAKKABI TİC. LTD.ŞTİ.

MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

(“Aydınlatma Metni”)

 1.          VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Nişantaşı Shoes Ayakkabı Tic. Ltd.Şti. (“Nişantaşı Shoes”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler, https://www.nisantasishoes.com /pages/kisiselverilerinkorunmasi linkinden erişilebilen Nişantaşı Shoes Ayakkabı Tic. Ltd.Şti. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda yer almaktadır.

 1.          KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz Nişantaşı Shoes tarafından aşağıda sayılan işleme amaçları kapsamında ve elektronik ve/veya fiziki ortamda e-posta, kısa mesaj, Nişantaşı Shoes mağazaları, bayileri, telefon / çağrı merkezi, Nişantaşı Shoes internet sitesi, posta, açık internet kaynakları, Nişantaşı Shoes mobil uygulamaları ve kurumsal sosyal medya hesapları ve mağazalarımızdaki güvenlik kameraları yöntemi ile toplanmaktadır.

 1.          KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Toplanan kişisel verilerinizKanun’un 4. Maddesindeki genel ilkeleri gözetmek suretiyle, meşru amaçlar doğrultusunda ve amaçla bağlantılı olarak sıklıkla Nişantaşı Shoes’in ve Nişantaşı Shoes ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki ve teknik güvenliğinin temini faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, Nişantaşı Shoes tarafından ve/veya Nişantaşı Shoes nam ve hesabına sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan iletişim ve diğer aktivitelerin planlanması ve/veya icrası, Nişantaşı Shoes tarafından ve/veya Nişantaşı Shoes nam ve hesabına sunulan ürün ve/veya hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Nişantaşı Shoes tarafından yürütülen ticari ve/veya operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Nişantaşı Shoes’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve/veya icrası amaçlarıyla (“Amaçlar”) işlenebilecektir

Kişisel verileriniz, Kanun’un; 5/2 (a) bendinde düzenlene “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, 5/2 (c) bendinde düzenlenen “sözleşmenin kurulması ya da ifası için gerekli olması”, 5/2 (ç) bendinde düzenlenen “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, 5/2 (e) bendinde düzenlenen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, 5/2 (f) bendinde düzenlenen, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması” hukuka uygunluk sebeplerinden bir veya birkaçına dayanarak ve gereken hallerde Kanun’un 5/1 maddesi uyarınca “açık rızanızın” temin edilmesi suretiyle toplanmakta ve işlenmektedir.

 

 1.          KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, gereken hallerde, yukarıda yer verilen işleme amaçları ile bağlantılı ve Kanun’un 8. maddesine uygun olarak, yukarıda yer alan Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi ile sınırlı ve tamamı için geçerli olmak üzere Nişantaşı Shoes tarafından tedarikçilerine, iş ortaklarına, hizmet sağlayıcılarına, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kurumlara aktarılabilecektir.

 1.          KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 •        Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 •        Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 •        Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 •        Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 •        Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 •        Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 •        İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 •        Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

NİŞANTAŞI SHOES AYAKKABI TİC. LTD.ŞTİ.► 
NisantasiShoes.com
, müşteri carilerini, kendine ait serverlarda tam güvenlikle saklamaktadır.

 

 

► NisantasiShoes.com, kredi kartı ile işlem yapmak istemeyen müşterilerine kapıda ödeme imkanı sunmaktadır.

 

► NisantasiShoes.com, kişisel bilgilerinizi üçüncü şahıslarla paylaşmaz ve bilgilerinizi 128-bit SSL tabanlı yapı ile kodlamaktadır.

 

► NisantasiShoes.com, kredi kartı işlemlerinde "3D-PAY" (Anında Şifre) ödeme sistemi ile güvenliğini maksimum düzeye taşımaktadır.

 

► NisantasiShoes.com, kart bilgilerinizi yalnızca sipariş işlemi gerçekleştirilirken kullanır ve kesinlikle veri tabanında kayıtlı olarak tutmaz.

 

► NisantasiShoes.com, sayfasının güvenli olup olmadığını test etmek için, aşağıda yer alan resim gibi kilit simgesine tıklanıp kontrol edilebilir.

 

 

 

 

Desteğe ihtiyacınız olduğu anda 0850 259 09 10 numaralı telefondan yada info@nisantasishoes.com'den bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

 

 

Saygılarımızla,
NisantasiShoes.com Ekibi.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR